Ogólnym celem projektu jest:

Wsparcie strategii przestrzennego zagospodarowania regionu i subregionów oraz wykreowanie narzędzi tworzenia i realizacji polityki rozwoju regionalnego poprzez systemowe powiązanie przewidywania rozwoju społeczno-gospodarczego z nowym użytkowaniem terenu i kształtowaniem ładu przestrzennego w perspektywie do roku 2050.

 

Projekt realizuje konsorcjum w składzie:

 

Lider i koordynator:

Główny Instytut Górnictwa

Partnerzy:

Politechnika Śląska w Gliwicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Realizacja projektu i jego efekty przyczynią się do:

  • kształtowania harmonijnej struktury przestrzennej województwa śląskiego,

  • zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego województwa śląskiego

 

Monografia projektu21.09.2012

Uprzejmie informujemy, że monografia projektu pn. Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa sląskiego - scenariusze 2050 znajduje się w zakładce Pliki.

» Strefa dla uczestników

Najwyższy organ merytoryczny Projektu, mający strategiczne znaczenie dla ostatecznych wyników Projektu.

Do zadań panelu głównego należy między innymi: kontrolowanie jakości dorobku prac eksperckich, opracowywanie ostatecznych raportów z poszczególnych etapów foresightu oraz przygotowywanie dorobku do publikacji.

Czytaj dalej

Organ merytoryczny Projektu, mający strategiczne znaczenie dla Projektu ze względu na integrację dorobku Panelu Systemowego i Scenariuszowego.

Do jego zadań będzie należało między innymi wyszukiwanie ukrytych powiązań między różnymi aspektami rozwoju województwa i użytkowania jego terenu.

Czytaj dalej

Podstawowa komórka merytoryczna Projektu, odpowiedzialna za sporządzenie alternatywnych scenariuszy użytkowania terenu.

Scenariusze te opierać się będą o wypracowane przez ten panel wizje przyszłości i przewidywanie czynników, mogących wpłynąć na realność tych wizji.

Czytaj dalej

 

Podstawowa komórka merytoryczna Projektu, integrująca zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego, użytkowania terenu i zagospodarowania przestrzennego.

Rolą panelu systemowego będzie między innymi przygotowywanie wizualizacji ilustrujących problemy, wizje i scenariusze, będące przedmiotem foresightu.

Czytaj dalej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki