Ankieta Delphi - II tura

Pytanie: DZIAŁ I - LUDZIE A UŻYTKOWANIE TERENU. W perspektywie roku 2050 znacząco zmienią się preferencje co do sposobów zagospodarowania terenów nadwodnych. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ I - LUDZIE A UŻYTKOWANIE TERENU. W perspektywie roku 2050 zachodzić będą znaczne zmiany rozmieszczenia sieci osadniczej towarzyszące zmianom demograficznym w województwie (charakter zmian – trudny dziś do przewidzenia). Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ I - LUDZIE A UŻYTKOWANIE TERENU. W perspektywie roku 2050 powszechne staną się postawy proekologiczne. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ II - USŁUGI A UŻYTKOWANIE TERENU:W perspektywie 2050 będzie rosła presja na użytkowanie „terenów podziemnych” (np. o funkcjach magazynowych, składowych, rekreacyjnych, transportowych, mieszkalnych itd.). Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ II - USŁUGI A UŻYTKOWANIE TERENU: W perspektywie roku 2050 dostępność wody o odpowiedniej jakości dla celów komunalnych będzie stanowiła istotny problem. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ II - USŁUGI A UŻYTKOWANIE TERENU: W perspektywie roku 2050 nasilą się zmiany we wzorach zabudowy i użytkowania terenu na cele mieszkalne. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ II - USŁUGI A UŻYTKOWANIE TERENU: W perspektywie roku 2050 postępować będzie modernizacja rolnictwa umożliwiająca utrzymanie znaczącej funkcji gospodarczej tego sektora. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ III - PRZYSZŁOŚĆ OBSZARÓW MIEJSKICH: W perspektywie roku 2050 postępować będzie regres tradycyjnych centrów miejskich i towarzyszących im tradycyjnych usług. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ IV - ZARZĄDZANIE I STEROWANIE ROZWOJEM: W perspektywie roku 2050 nastąpi integracja gospodarki zasobami wodnymi w ujęciu zlewniowym z planowaniem przestrzennym. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ IV - ZARZĄDZANIE I STEROWANIE ROZWOJEM: W perspektywie roku 2050 zjawiska i trendy ponadregionalne, w tym międzynarodowe, znacząco wpłyną na preferencje co do form zagospodarowania przestrzennego. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ IV - ZARZĄDZANIE I STEROWANIE ROZWOJEM: W perspektywie roku 2050 w decyzjach inwestycyjnych. wzrośnie znaczenie „niepieniężnej” wartości przestrzeni. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ IV - ZARZĄDZANIE I STEROWANIE ROZWOJEM: W perspektywie roku 2050 funkcjonować będą skuteczne mechanizmy dostosowujące gospodarkę poszczególnych subregionów województwa do specyficznych uwarunkowań naturalnych. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ IV - ZARZĄDZANIE I STEROWANIE ROZWOJEM: W perspektywie roku 2050 funkcjonować będą mechanizmy prawne i gospodarcze skutecznie kompensujące presję na wykorzystywanie przestrzeni otwartej pod zabudowę. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ IV - ZARZĄDZANIE I STEROWANIE ROZWOJEM: W perspektywie roku 2050 w subregionach i powiatach województwa skutecznie wdrażane będą polityki gospodarcze, społeczne i przestrzenne. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ V - PRZYSZŁOŚĆ WOJEWÓDZTWA I JEGO SUBREGIONÓW: W perspektywie 2050 roku policentryczność pozostanie dominującym modelem struktury zagospodarowania i rozwoju województwa. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ V - PRZYSZŁOŚĆ WOJEWÓDZTWA I JEGO SUBREGIONÓW: W perspektywie roku 2050 w województwie postępować będą zjawiska metropolizacji i peryferyzacji. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ V - PRZYSZŁOŚĆ WOJEWÓDZTWA I JEGO SUBREGIONÓW: W perspektywie roku 2050 występować będą znaczne różnice w tempie wzrostu gospodarczego subregionów. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ V - PRZYSZŁOŚĆ WOJEWÓDZTWA I JEGO SUBREGIONÓW: W perspektywie roku 2050 nastąpi znacząca specjalizacja subregionów powodująca wzrost ich konkurencyjności. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ VI - ŚRODOWISKO I ZASOBY A UŻYTKOWANIE TERENU: W perspektywie roku 2050 zwiększy się skala i częstość wezbrań grożących powodziami. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ VI - ŚRODOWISKO I ZASOBY A UŻYTKOWANIE TERENU: W perspektywie roku 2050 w użytkowaniu terenu powszechne będą praktyki spełniające wysokie wymagania względem ochrony wód podziemnych. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ VI - ŚRODOWISKO I ZASOBY A UŻYTKOWANIE TERENU: W perspektywie roku 2050 zachodzące zmiany klimatyczne wymuszać będą zmiany wzorów użytkowania terenu. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ VI - ŚRODOWISKO I ZASOBY A UŻYTKOWANIE TERENU: W perspektywie roku 2050 skutecznie realizowana będzie ochrona różnorodności krajobrazowej (przyrodniczej i kulturowej). Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ VI - ŚRODOWISKO I ZASOBY A UŻYTKOWANIE TERENU: W perspektywie roku 2050 nastąpi pełna remediacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych przez tradycyjny przemysł lub górnictwo. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ VI - ŚRODOWISKO I ZASOBY A UŻYTKOWANIE TERENU: W perspektywie roku 2050 w przemyśle wydobywczym (wszelkie minerały i kopaliny) skutecznie funkcjonować będą systemowe rozwiązania łączące ochronę złoża z ochroną powierzchni ziemi. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ VI - ŚRODOWISKO I ZASOBY A UŻYTKOWANIE TERENU: W perspektywie roku 2050 w województwie kontynuowana będzie eksploatacja węgla kamiennego. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ VI - ŚRODOWISKO I ZASOBY A UŻYTKOWANIE TERENU: W perspektywie roku 2050 w praktyce gospodarczej złagodzone zostaną konflikty pomiędzy potrzebami zagospodarowania terenu i koniecznością ochrony gleb. Czy zgadzasz się z tezą?

Pytanie: DZIAŁ VI - ŚRODOWISKO I ZASOBY A UŻYTKOWANIE TERENU: W perspektywie roku 2050 w zagospodarowaniu terenu powszechne staną się praktyki zapewniające ochronę i kreowanie bioróżnorodności (zarówno w przestrzeni rolniczej, w lasach jak w przestrzeniach miejskich). Czy zgadzasz się z tezą?

» Strefa dla uczestników

wyślij odpowiedź

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki