Informacje o projekcie

Ogólny cel projektu: 

Wsparcie strategii przestrzennego zagospodarowania regionu i subregionów oraz wykreowanie narzędzi tworzenia i realizacji polityki rozwoju regionalnego poprzez systemowe powiązanie przewidywania rozwoju społeczno-gospodarczego z nowym użytkowaniem terenu i kształtowaniem ładu przestrzennego w perspektywie roku 2050.

 

Zagadnienia problemowe

1. Jak osiągnąć ład przestrzenny?

 2. Co należy zrobić już teraz, aby w użytkowaniu terenu i planowaniu przestrzeni województwa uniknąć błędów, których nieodwracalne skutki ujawniłyby się w dłuższej perspektywie?

 

Efekty projektu

 

Mechanizm foresightu

 

Realizacja projektu ma przyczynić się do:

  1. wypracowania nowej koncepcji użytkowania terenu i zagospodarowania przestrzennego dla osiągnięcia spójności terytorialnej w skali UE

  2. określenia nowych ram metodycznych dla planów zagospodarowania przestrzennego województw i miast

  3. rozwinięcia współpracy i nawiązania efektywnego dialogu między środowiskami naukowymi, eksperckimi, gospodarczymi i decydentami na rzecz harmonizowania rozwoju gospodarczego z kształtowaniem i użytkowaniem przestrzeni

  4. udostępnienia narzędzi dla debaty publicznej nad koncepcjami zmiany sposobu użytkowania terenu i zagospodarowania przestrzennego

  5. wskazania istotnych dla regionu obszarów badań związanych z kształtowaniem ładu przestrzennego, zgodnych z KPBNiPR oraz Narodowym Programem Foresight

  6. wypracowania instrumentów wdrażania strategii rozwoju województwa, RIS i strategii sektorowych

  7. sieciowania współpracy między jednostkami badawczymi

  8. integracji polityki przestrzennej i sektorowej polityki regionalnej

 

Informacje dla prasy

 

» Strefa dla uczestników

wyślij odpowiedź

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki