Osiągnięcia projektu

Produkty projektu:

 

 1. zwiększenie współpracy między środowiskami naukowymi, eksperckimi, gospodarczymi i decydentami na rzecz harmonizowania rozwoju gospodarczego z kształtowaniem i użytkowaniem przestrzeni

 2. rozwinięcie współpracy między specjalistami z obszarów technologii, nauk społecznych, środowiskowych, planistycznych, ekonomii i kultury

 3. sieciowanie współpracy między jednostkami badawczymi

 4. uruchomienie praktycznego kształcenia studentów i pracowników naukowych przez rozwijanie kompetencji badawczych w interdyscyplinarnych zespołach

 5. udostępnienie narzędzi dla debaty publicznej nad koncepcjami zmiany sposobu użytkowania terenu i zagospodarowania przestrzennego

 6. wskazanie istotnych dla regionu obszarów badań związanych z kształtowaniem ładu przestrzennego, zgodnych z KPBNiPR oraz NPF

 


Rezultaty projektu (o znaczeniu ogólnokrajowym):

 

 1. wypracowanie metod formułowania wizji i scenariuszy przestrzennego rozwoju regionu

 2. stworzenie podstaw dla przełamania niektórych barier zrównoważonego użytkowania terenu

 3. wskazanie powiązań między pro-technologicznym rozwojem regionu i ładem przestrzennym

 4. wykreowanie narzędzi zarządzania przestrzenią uwzględniających różne perspektywy czasowe i zasięgi terytorialne

 5. poszerzenie debaty publicznej o użytkowaniu terenu


Oczekiwany wpływ na realizację polityki zrównoważonego rozwoju

 

 1. rozpoznanie długoterminowych wyzwań zrównoważonego użytkowania terenów

 2. zbudowanie fundamentów regionalnej polityki użytkowania terenów

 3. wskazanie działań, w tym krótkoterminowych, sprzyjających pozytywnym scenariuszom rozwoju

 4. propozycja ram organizacyjnych takich działań

 

» Strefa dla uczestników

wyślij odpowiedź

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki