Pliki

Monografia projektu

 1. Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050

Scenariusze użytkowania terenu województwa śląskiego

 1. Scenariusz 1
 2. Scenariusz 2
 3. Scenariusz 3
 4. Scenariusz 4
 5. Scenariusz 5

Mapy systemowe

 1. Mapy systemowe część 1
 2. Mapy systemowe część 2

Uwaga: Opracowanie zostało umieszczone w archiwum dwuplikowym. Do prawidłowego odczytania raportu wymagane jest pobranie obu plików.

Studium historyczne

 1. Opracowanie - Studium historyczne
 2. Załącznik 1
 3. Załącznik 2
 4. Załącznik 3
 5. Załącznik 4

Studium retrospektywne

 1. Opracowanie - Studium retrospektywne

Studium wartości terenu

 1. Opracowanie - Studium wartości terenu - część a
 2. Opracowanie - Studium wartości terenu - część b
 3. Opracowanie - Studium wartości terenu - część c

Krótkie opracowania

ŚRODOWISKO I ZASOBY A UŻYTKOWANIE TERENU

 1. Woda a przestrzeń: wpływ gospodarki zlewniowej i ochrony przeciwpowodziowej na użytkowanie terenu i zagospodarowanie przestrzeni województwa.

 2. Spójność, ciągłość i trwałość systemów przyrodniczych województwa śląskiego.

 3. Przyszłość rolnictwa w województwie śląskim.

LUDZIE A UŻYTKOWANIE TERENU

 1. Kształtowanie się zmian preferencji użytkownika w zakresie wyboru form zagospodarowania przestrzennego i użytkowania terenu.

USŁUGI A UŻYTKOWANIE TERENU

 1. Długoterminowe  wyzwania wynikające z nowych form rekreacji wymuszających nowe formy użytkowania terenu.

 2. Długoterminowe  wyzwania wynikające ze zmian we wzorach zabudowy i użytkowania terenu na cele mieszkalne.

 3. Konsekwencje przyszłej integracji systemów transportu publicznego i towarowego w województwie.

PRZYSZŁOŚĆ OBSZARÓW MIEJSKICH

 1. Zanikanie terenów otwartych - konsekwencje dla gospodarki, społeczeństwa i użytkowania terenu województwa.

 2. Tendencje demograficzne na obszarach miejskich województwa - wzajemne oddziaływania z zagospodarowaniem przestrzennym i użytkowaniem terenu.

 3. Zjawiska i procesy decydujące o przyszłości tradycyjnych centrów miejskich i towarzyszących im tradycyjnych usług.

PRZYSZŁOŚĆ WOJEWÓDZTWA I JEGO SUBREGIONÓW

 1. Społeczne, gospodarcze i polityczne uwarunkowania i konsekwencje zjawiska metropolizacji i peryferyzacji województwa.

 2. Społeczne, gospodarcze i polityczne uwarunkowania i konsekwencje zróżnicowanego tempa wzrostu gospodarczego subregionów.

 3. Społeczne, gospodarcze i polityczne uwarunkowania i konsekwencje policentrycznego modelu rozwoju województwa.

ZARZĄDZANIE I STEROWANIE ROZWOJEM

 1. Zjawiska i trendy ponadregionalne (w tym o zasięgu międzynarodowym) - i wpływ na  preferencje form zagospodarowania przestrzennego i użytkowania terenu województwa.

 2. Możliwości i bariery wdrażania polityki przestrzennej w subregionach.

Raporty cząstkowe

 1. Raport cząstkowy w ramach Zadania 6 Diagnoza i analiza scenariuszy
 2. Raport cząstkowy w ramach Zadania 6 Studia sukcesu
 3. Raport cząstkowy w ramach Zadania 6 Wizja polityki przestrzennej regionu
 4. Raport cząstkowy  w ramach Zadania 2 Diagnoza stanu środowiska województwa śląskiego w kontekscie przestrzennym
 5. Raport cząstkowy w ramach Zadania 2 Użytkowanie terenu
 6. Raport cząstkowy w ramach Zadania 2 Diagnoza stanu społeczno - gospodarczego województwa śląskiego w kontekście przestrzennym

Materiały z konferencji zamykającej projekt

 1. Prezentacja streszczająca działania w projekcie
 2. Podsumowanie konferencji zamykającej projekt

Materiały z konferencji etapowej projektu

 1. Przypomnienie idei i logiki projektu oraz ogólne przedstawienie stanu zaawansowania
 2. Podsumowanie uwarunkowań zmian użytkowania terenu w oparciu o dorobek indywidualnych prac eksperckich
 3. Podsumowanie uwarunkowań zmian użytkowania terenu w świetle ankiety delfickiej
 4. Prezentacja map systemowych
 5. Prezentacja scenariuszy zmian użytkowania terenu
 6. Interakcja między mapami systemowymi a scenariuszami zmian użytkowania terenu oraz najbliższe działania w projekcie

Materiały z konferencji otwierającej projekt

 1. Polityka rozwoju województwa śląskiego zapisana w dokumentach strategicznych województwa śląskiego
 2. Zagospodarowanie przestrzenne a użytkowanie terenu województwa śląskiego
 3. Uwarunkowania rozwoju województwa śląskiego
 4. Stan środowiska a użytkowanie terenu województwa
 5. Rozwój społeczny i gospodarczy a użytkowanie terenów województwa śląskiego
 6. Przedmiot i logika projektu
 7. Najbliższe działania

 

» Strefa dla uczestników

wyślij odpowiedź

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki