Założenia projektu

Potrzeby Polski:

  1. wypracowanie nowej koncepcji użytkowania terenu i zagospodarowania przestrzennego dla osiągnięcia spójności terytorialnej w skali UE

  2. włączenie się naszych ośrodków badawczych w europejską debatę nad nowym paradygmatem użytkowania terenu

  3. określenie nowych ram metodycznych dla planów zagospodarowania przestrzennego województw i miast

  4. zbudowanie debaty między planistami, projektantami infrastruktury i środowiskami budującymi społeczną wrażliwość na jakość przestrzeni

  5. rozwinięcie i konkretyzacja Narodowego Programu Foresight w skali przestrzeni regionalnej

 

Potrzeby województwa śląskiego:

  1. usunięcie dychotomii między sektorowym i zintegrowanym podejściem do użytkowania terenu
  2. rozwiązanie problemu terenów zdegradowanych wymagających interwencji publicznej (w tym tereny poprzemysłowe)
  3. zapewnienie zbieżności wyników foresightu technologicznego województwa z przyszłością zagospodarowania przestrzennego regionu
  4. wypracowanie instrumentów wdrażania strategii rozwoju województwa, RIS i strategii sektorowych

 

» Strefa dla uczestników

wyślij odpowiedź

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki